Dovolená

Docházka GIRITON počítá nárok na dovolenou dle české legislativy. Do roku 2020 měli zaměstnanci pevně danou dovolenou, ze které se případně strhávaly dny za nepřítomnosti. To už nadále neplatí.

Od roku 2021 si zaměstnanci naopak svou dovolenou postupně vysluhují řádně odpracovanými směnami. V případě nepřítomností anebo překážek nad rámec 20násobku TPD (týdenní pracovní doba) nárok na dovolenou za takovéto dny nevzniká a vyjde nižší.

GIRITON automaticky sleduje (ne)přítomnosti zaměstnanců a řádné odpracování směn. Dovolenou počítá přesně dle vložených dat (výměra, plánované směny a vložená docházka).

V praxi to znamená, že když uživatel odejde ze směny dříve anebo na plánovanou směnu vůbec nedorazí, nebude takový den započítán do odprac. doby pro nárok na dovolenou a celkový nárok takového uživatele vyjde nižší. Když uživatel řádně pracuje, ale nebyla mu plánována směna, jde z pohledu systému o dobu odpracovanou nad rámec směn, která se do odprac. doby pro nárok na dov. nepočítá.

Na základě výše popsané docházky systém vypočítá nárok na dovolenou. Z něj také vychází výpočet zbývající dovolené. Obě hodnoty se mohou v průběhu roku měnit s tím, jak se bude měnit plán směn dané osoby anebo počet odpracovaných týdenních úvazků a to zejména u osob s nepravidelným směnným rozvrhem.

Co dodržet, aby dovolená vycházela správně?

 • Uživatel musí mít naplánované směny - nejlépe mít přiřazený plánovač směn (který směny plánuje automaticky) anebo směny plánovat ručně (a to ve správné výši dle TPD uživatele). Pokud uživatel pracuje a nemá směny, jde z pohledu systému o odprac. dobu nad rámec směn. Taková se při výpočtu dovolené nezohledňuje - nárok na dovolenou by vyšel nižší.

  Pokud je plán směn vyplněn i do budoucna, vychází výpočet nároku na dov. z těchto směn. Není-li vyplněn plán směn v budoucnu, předpokládá se že uživatel v každém budoucím měsíci odpracuje své TPD. 

  Pokud je nežádoucí plánovat uživatelům směny, lze potřebu směn obejít nastavení výpočtu tak, aby se místo délky plánované směny použilo vždy TDP / 5. Tuto výjimku doporučujeme konzultovat s technickou podporou.

 • Uživatel musí mít vloženou docházku ve dnech, kdy má směnu - ať už je to Práce, Sick Day, Homeoffice, Nemoc nebo cokoliv dalšího. Nevložená docházka znamená neomluvenou absenci a nárok na dovolenou by vyšel nižší
 • Docházka uplynulých měsíců musí být zamknutá. Uzamykáním docházky se přenáší data z uplynulých měsíců (o dovolené, fondu přesčasu, ...) do dalších měsíců. Uzamčeny musí být všechny měsíce až do předminulého. Na uzamčení minulého měsíce máte celý aktuální měsíc. Tedy je-li aktuálně březen, platí, že únor je potřeba uzamknout do 31.3. Uzamknutí měsíců musí být provedeno chronologicky, tedy nejdříve leden, pak únor atd. Nesmí se stát, že uzamykáme březen když je leden nebo únor otevřený.
 • V Personalistice správně vyplňte data - zejména datum nástupu, případně ukončení prac. poměru a na kartě 5 Docházka pak Týdenní pracovní dobu a výměru dovolené. Na základě těchto údajů se počítá nárok na dovolenou.
 • Docházkové aktivity přidané na míru (např. pochůzka, montáž ...) je třeba ve výpočtu Dovolené zohlednit. To, jaké aktivity se do výpočtu dovolené promítají, najdete v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity aktivita Dovolená - odprac. doba pro nárok na dov. - karta 4 Ostatní. Měly by zde být všechny aktivity, které nejsou překážkové.

  Aktivita Dovolená - suma překážkových aktivit - karta 4 Ostatní by pak měla obsahovat všechny aktivity, které eventuálně mohou krátit nárok na dovolenou.

 • Aby nárok na dovolenou nevycházel nižší pokaždé, když uživatel odpracuje místo 8h jen 7:55, je systém přednastaven tak, aby při odpracování alespoň 80% délky směny (tj. 0.8 dne) počítal celý den za řádně odpracovaný (z hlediska výpočtů dovolené). Tento koeficient lze dle potřeby upravit a to v extrémním případě i na 0%, což by znamenalo, že i když je docházka prázdná, počítá se den z hlediska dovolené za řádně odpracovaný. Koeficient lze upravit v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity aktivita Dovolená - odprac. doba pro nárok na dov. - karta 4 Ostatní.
Nastavení výpočtu dovolené

Co když dovolená nevychází, jak potřebujete?

Pokud Dovolená - nárok nevychází, jak očekáváte, bude to nejčastěji způsobeno nesplněním jednoho z bodů v odstavci výše.

Pokud však (zejména na konci roku) nechcete hledat chybu ve vložených datech, ale chcete prostě upravit Dovolená - nárok tak, aby místo nežádoucích např. 152:00 ukazoval očekávaných 160:00, můžete využít pole Dovolená - korekce nároku, které je ve výchozím stavu skryté. Do pole zapisujete hodnotu, která se přičte (anebo odečte) k nároku. Pole tedy slouží pro ruční korekci spočítaného nároku. V uvedeném případě byste do pole napsali hodnotu 8 a Dovolená - nárok se pak zvedne na očekávaných 160:00.

Pole by se mělo používat jen ve výjimečných případech, kdy není žádoucí hledat chybu ve vložených datech a tu opravit. Pro zobrazení pole Dovolená - korekce nároku (které je ve výchozím stavu skryté) jděte do Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity, vyberte aktivitu Dovolená - korekce nároku, na kartě 3 Ostatní zapněte volbu Zobrazit v agendě Personalistika a uložte změny.

Dovolená - korekce nároku

Práce s dovolenou na začátku roku

Personalistika - karta 5 Docházka

V agendě  Personalistika v kartě 5 Docházka se zobrazuje tabulka, ve které můžete prohlížet a případně upravovat určité hodnoty dovolené. Když podržíte kurzor myši nad vybranými položkami, zobrazí se nápověda vysvětlující, co daná položka znamená. 

Hodnoty vybraných položek lze ručně upravovat, hodnoty jiných se počítají automaticky a upravitelné nejsou. Pokud je hodnota některé položky ručně upravena, pole bude zelené, aby byla ruční úprava na první pohled zřetelná.

Dovolená - karta 5 Docházka - popis hodnot
 • Dovolená - výměra - Můžete ji ručně editovat. Automaticky se sem převede ta hodnota, která byla v loňském roce naposledy ručně zadaná. 

  Např. na začátku minulého roku byla výměra 4 týdny, v průběhu minulého roku byla přepsána na 5 týdnů, do aktuálního roku se převede 5 týdnů.

 • Dovolená - nárok - Z výměry se za pomocí polí Týdenní pracovní doba, Plánovač směn a Datum začátku/konce prac. poměru daného uživatele vypočítá nárok na dovolenou v aktuálním roce. Při výpočtu nároku na dovolenou se zohledňuje plán směn, který může být v budoucích měsících ručně upraven.
 • Dovolená - převedeno - Automaticky přenáší hodnotu Dovolená - zbývající z loňského roku. Zde je možnost ji ručně editovat. V případě, že potřebujete hromadně všem přepsat hodnotu převedených dovolených, můžete nám zaslat tabulku s číslem uživatele (používaným v GIRITONU) a správným počtem převedených hodin. Hodnoty jednorázově naimportujeme.
 • Dovolená - nárok + převedeno - Sčítá systémem vypočítaný nárok na dovolenou pro aktuální rok + převedenou dovolenou z minulého roku. Tato suma je pak celkový počet hodin, které může zaměstnanec v rámci aktuálního roku čerpat. 

  Např. nárok je 160h, převedeno 20h, celkem 180h pro aktuální rok.

 • Dovolená - zbývající - Je Dovolená - nárok + převedeno - již čerpaná dovolená - do budoucna plánovaná dovolená.

  Např. nárok je 160h, převedeno 20h, celkem 180h pro aktuální rok.

  V rámci aktuálního měsíce ledna zaměstnanec čerpá 8h dovolené a dopředu si naplánuje dovolenou na červen v délce 40h. Dovolená - zbývající zobrazí 180h - 8h - 40h = 132h.

Další informace

 • Ve výchozím stavu se pro nově přidané uživatele předvyplní výměra dovolené na 4 týdny. Pokud chcete výchozí hodnotu pro nové uživatele změnit např. na 5 týdnů, můžete to udělat v Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity - Dovolená - výměra - karta 4 Ostatní úpravou pole Výchozí hodnota.
 • Pokud dojde v průběhu roku ke změně délky úvazku daného uživatele, přepočítá se také nárok na dovolenou. V takovém případě postupujte podle návodu Změna úvazku v průběhu roku.

Relevantní odkazy pro dovolenou od 01.01.2021

Od 1.1.2021 se změnil výpočet nároku na dovolenou.

 • Nárok i čerpání dovolené už se nebude počítat ve dnech, ale nově v hodinách. Osoba se standardním úvazkem 40h týdně a výměrou 4 týdny dovolené bude mít v r. 2021 nárok na 160 hod dovolené.

Výpočet délky dovolené při nezměněné týdenní pracovní době v příkladech

Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech

Výpočet délky dovolené při překážkách v práci na straně zaměstnance v příkladech